Skip to main content
Groupon Sales & Buying Team
R27422

Business Development Consultant

Description

Groupon to rynek pełen doświadczeń, który daje ludziom więcej możliwości korzystania z uroków miejsca, w którym się znajdują. Umożliwiając mobilne zakupy w czasie rzeczywistym, Groupon pomaga ludziom znajdować i odkrywać doświadczenia — duże i małe, nowe i znane — które sprawiają, że życie jest pełne, zabawne i satysfakcjonujące. Rozwijamy lokalne firmy i wzmacniamy relacje z klientami, co prowadzi do powstania silnych, tętniących życiem społeczności. Z tysiącami pracowników na kilku kontynentach, utrzymujemy kulturę, która inspiruje do innowacji, nagradza podejmowanie odważnych decyzji i celebruje wspólne sukcesy.

Zespół Sales pełni funkcję łącznika pomiędzy naszymi klientami a partnerami. Dbamy, aby nasi klienci otrzymali na naszej platformie dostęp do wysokiej jakości usługi oferowanych przez naszych partnerów.

Do naszych zadań należy opracowanie i przygotowanie efektywnej kampanii marketingowej uwzględniającej oczekiwania i potrzeby naszych partnerów.

Jako Business Development Consultant będziesz odpowiedzialny za proaktywne pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych działających na obszarze całej Polski, zwłaszcza w branży kosmetycznej / beauty. Do Twojej dyspozycji dajemy niezbędne narzędzia pracy oraz najnowsze narzędzia technologiczne. Potrzebujemy osoby z wysoką orientacją na pracę zespołową oraz realizację projektów mających na celu rozwój poszczególnych kategorii oraz rynków. 

Jesteśmy firmą typu "best of both worlds". Jesteśmy wystarczająco duzi, aby mieć zasoby i skalę, ale jednocześnie na tyle mali, że każda osoba ma zaskakująco dużo autonomii i może wywierać znaczący wpływ na rozwój naszego biznesu. Jesteśmy ciekawi, zabawni, energiczni i mamy obsesję na punkcie pomagania lokalnym firmom w rozwoju. Czy to brzmi jak fascynujące miejsce pracy?

Oferujemy szereg benefitów — takie jak prywatna opieka medyczna, karta Multisport czy ubezpieczenie na życie. Wyróżnia nas również brak dress code’u w miejscu pracy, możliwość udziału w licznych akcjach charytatywnych, spontaniczne nagrody, ścieżki rozwoju czy udział w Akademii Kompetencji. Oprócz tego Groupon to przede wszystkim ludzie, dzięki którym osiągamy sukcesy, z czego jesteśmy bardzo dumni.

Twoje zadania:

 • Proaktywne pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych za pośrednictwem dostępnych kanałów kontaktu (telefon, email, spotkania, zoom meeting),
 • Prezentowanie Groupon jako wyjątkowej okazji dla firm do pozyskiwania nowych klientów,
 • Konstruowanie i negocjowanie ofert, spełniających oczekiwania klientów Groupon,
 • Pogłębianie wiedzy na temat działalności z poszczególnych branż, 
 • Regularne osiąganie i przekraczanie celów sprzedażowych,
 • Współpraca z wewnętrznymi zespołami w celu zapewnienia najwyższych standardów jakości,
 • Rozumienie trendów sezonowych potrzebnych do rozwijania biznesu. 

Nasze oczekiwania:

 • Praktyczna wiedza i min. 2 letnie doświadczenie w sprzedaży transakcyjnej w roli handlowca odpowiedzialnego za rozwój biznesu na określonym terytorium lub określonego produktu
 • Doświadczenie w budowaniu relacji i pozyskiwaniu klientów sektora MSP, oraz drobnych przedsiębiorców
 • Doświadczenie w zarządzaniu relacjami z partnerami, negocjacjach sprzedażowych i rozwiązywaniu problemów
 • Proaktywność w samodzielnym pozyskiwaniu klientów, w tym aktywny cold calling
 • Umiejętność myślenia strategicznego i proaktywnego proponowania rozwiązań w celu osiągnięcia założonego celu
 • Dostosowanie się i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji; otwartość w obliczu nowych wyzwań lub trudnych rozmów
 • Wysoki stopień staranności i odpowiedzialności, umiejętność priorytetyzacji zadań 
 • Przestrzeganie wysokich standardów uczciwości i etyki pracy
 • Wykształcenie średnie
 • Swobodne komunikowanie się w języku angielskim będzie atutem
 • Doświadczenie w pracy z Salesforce lub innym systemem CRM jest dodatkowym atutem

ENGLISH VERSION:

G roupon is an experiences marketplace that brings people more ways to get the most out of their city or wherever they may be. By enabling real-time mobile commerce across local businesses, live events and travel destinations, Groupon helps people find and discover experiences––big and small, new and familiar––that make for a full, fun and rewarding life. Groupon helps local businesses grow and strengthen customer relationships––resulting in strong, vibrant communities. With employees spread across multiple continents, we still maintain a culture that inspires innovation, rewards risk-taking and celebrates success. Our culture encourages employees to embrace change, adapt to new circumstances, and find creative solutions to the challenges we face. Does that sound like a great way to grow your career?

The Sales Team acts as a liaison between our clients and partners. We make sure that our clients receive access to high-quality services offered by our partners on our platform.

Our tasks include developing and preparing an effective marketing campaign that takes into account the expectations and needs of our partners.

As a Business Development Consultant , you will be responsible for proactively acquiring new business partners operating throughout Poland. We provide you with the necessary work tools and the latest technological tools. We are looking for a true team player and a person who easily initiates projects related to the development of  its categories and markets.

We're a "best of both worlds" kind of company. We're big enough to have resources and scale, but small enough that a single person has a surprising amount of autonomy and can make a meaningful impact. We're curious, fun, a little intense, and kind of obsessed with helping local businesses thrive. Does that sound like a compelling place to work?

We offer a number of benefits - such as private medical care, Multisport card or life insurance. We are also distinguished by the lack of a dress code at the workplace, the opportunity to participate in numerous charity events, spontaneous awards, development paths or participation in the Competence Academy. In addition, Groupon is primarily people who make us successful, which we are very proud of.

You’ll spend time on the following:

 • Proactive acquisition of new business partners via the available contact channels (telephone, email, meetings, zoom meetings),
 • Presenting Groupon as a unique opportunity for companies to acquire new customers,
 • Constructing and negotiating offers that meet the expectations of Groupon customers,
 • Expanding knowledge about the activities of individual industries,
 • Regularly achieving and exceeding sales targets,
 • Cooperation with internal teams to ensure the highest quality standards,
 • Understanding the seasonal trends needed to grow your business.

We’re excited about you if you have:

 • Practical knowledge and min. 2 years of experience in transactional sales as a Sales Person responsible for business development in a specific territory or a specific product
 • Experience in building relationships and acquiring clients from the MSP sector
 • Experience in managing relationships with partners, sales negotiations and problem solving
 • Proactivity in independent customer acquisition, including active cold calling
 • The ability to think strategically and proactively propose solutions in order to achieve the set goals
 • Adaptation and the ability to make quick decisions; openness in the face of new challenges or difficult conversations
 • High degree of diligence and responsibility, the ability to prioritize tasks
 • Adhering to high standards of integrity and work ethics
 • Secondary education
 • Communicative English knowledge will be an advantage
 • Fluent Polish
 • Experience in working with Salesforce or another CRM system is an additional advantage

Groupon is an Equal Opportunity Employer

#LI-Hybrid


Groupon’s purpose is to build strong communities through thriving small businesses. To learn more about the world’s largest local ecommerce marketplace, click here for the latest Groupon news. Plus, be sure to check out the values that shape our culture, guide our strategy and make our company a great place to work. And just don’t take our word for it. Hear from real Groupon team members, learn more about our inclusive employee groups, and check out our benefits. If all of this sounds like something that’s a great fit for you, then click apply and let’s see where this takes us.

Groupon is an Equal Opportunity Employer

Qualifications for employment, promotion, and other terms and conditions of employment are based upon the ability to perform the job. Equal-employment opportunities are provided to all applicants and employees without regard to race, creed, religion, color, age, national origin, sex, disability, medical condition, sexual orientation, gender identity or expression, genetic information, ancestry, marital status, military discharge status (excluding dishonorable discharge), veteran status, citizenship status, or other legally protected status. We are all responsible for maintaining this policy. Groupon is committed to providing reasonable accommodations for qualified individuals with disabilities and disabled veterans in our job application procedures. If you need assistance or an accommodation due to a disability, you may email us at hraccommodations at groupon.com. If you have concerns related to Groupon’s equal employment opportunities, you may contact Groupon’s Ethics Reporting Service Ethicspoint.

Stay in the Group

Not seeing your next role, or not the right time to apply? Sign up for our talent community and stay up to date with careers at Groupon.

Join Now